Maan kasvukunto selviää kasvustokäynnillä

01.04.2021

Maan kasvukunto kuvaa käytännössä maaperän suotuisuutta viljelykasvien elinympäristönä. Maan kasvukunto koostuu fysikaalisesta, kemiallisesta ja biologisesta viljavuudesta. Hyvän kasvukunnon saavuttamiseksi kaikkien näiden kolmen ryhmän ominaisuuksien on oltava kunnossa. ProAgrian kasvintuotannonasiantuntijoiden tekemillä kasvustokäynneillä pyritään löytämään maan kasvukuntoa rajoittavat tekijät erilaisten työkalujen avulla ja laatimaan maatalousyrittäjälle käytännönläheinen suunnitelma maan kasvukunnon parantamiseksi.

Maan hyvä kasvukunto näkyy terveenä ja elinvoimaisena kasvustona ja toisaalta heikentynyt kasvukunto näkyy usein myös heikkona kasvustona. Kasvintuotannonasiantuntijat hyödyntävätkin reaaliaikaisia satelliittikuviin pohjautuvia kasvustokarttoja jo kasvustokäyntiä suunnitellessa paikantaakseen mahdollisesti kasvukunnoltaan heikoimmat kohdat pelloissa. Pelloilla kasvustoa tarkastellaan vielä tarkemmin sekä aistinvaraisesti havainnoimalla että mittaamalla. Kasvustosta on syytä selvittää kasvuston peittävyys, rikkakasvit ja niiden määrät, oraiden/taimien tasaisuus sekä tautien esiintyminen. Näiden lisäksi kasvien ravinnetilaa voidaan tarkastella ravinnemittauksilla. Ravinnemittaukset voidaan tehdä typelle, fosforille ja mangaanille. Jos kasvustossa havaitaan ravinnepuutoksia, voidaan niiden perusteella laatia kasvustoon lisälannoitus. Lisälannoituksella pystytään nopeasti vaikuttamaan kasvuston elinvoimaisuuteen. Joskus ravinnepuutos voi kuitenkin olla seuraus huonosta kasvukunnosta ja perimmäisten ongelmien selvittämättä jättäminen voi johtaa pitkällä aikavälillä tuotantopanosten tehottomaan käyttöön ja heikentää maatalousyrityksen kilpailukykyä. Tämän takia kasvustokäynnillä kasvustoanalyysien lisäksi analysoidaan myös maaperää.

Perustyökaluna maaperän tarkastelussa on kuoppatesti. Kuoppatestin avulla saadaan hyvä peruskuva maan kasvukunnosta. Kuoppatestissä arvioidaan maan rakennetta tarkastelemalla juuriston kasvua, maan tiiviyttä ja maan murustuvuutta. Hyvärakenteinen maa on rakenteeltaan huokoinen ja mahdollistaa maassa kaasujen vaihdon ja veden liikkumisen ja varastoitumisen. Ihannetilanteessa maan tilavuudesta puolet tulisi olla huokosia ja taas huokostilavuudesta noin puolet tulisi olla vettä ja puolet ilmaa. Maan huokostilavuuden kasvattaminen parantaa maan kykyä säilyttää optimaalinen kosteustilanne maassa sademäärien vaihdellessa. Hyvärakenteinen maa tarjoaa hyvät kasvuedellytykset kasveille, mutta huokoinen rakenne tarjoaa myös elinympäristön maan mikrobeille.

Kuoppatestillä havainnoidaan maan rakenteen lisäksi maan biologista aktiivisuutta. Biologisesta aktiivisuudesta kertoo mm. lierojen määrä, maan haju, hajoamattoman kasvinjätteen määrä ja maan murujen määrä, muoto ja kestävyys. Murukestävyyden määrittämiseksi voidaan tehdä lisäksi kuoppalevytesti. Maan biologisella aktiivisuudella on keskeinen rooli hyvän kasvukunnon muodostumisessa. Ilman elämää ei edes olisi ravinteikasta ruokamultakerrosta, vaan maaperä olisi vain rapautunutta kiviainesta. Maan mikrobit auttavat kasvien ravinteiden ja veden otossa, vähentävät tautipainetta ja parantavat maan rakennetta multavuutta lisäämällä ja mururakennetta muodostaen. Korkeampi multavuus taas tarkoittaa mm. parempaa veden läpäisy- ja pidättymiskykyä, parempaa ravinteidenpidättymiskykyä ja parempaa pH:n vaihteluiden puskurikykyä. Itseasiassa maan multavuuden muutokset vaikuttavat niin maan biologisiin, fysikaalisiin kuin kemiallisiinkin ominaisuuksiin.

Kuoppatestin lisäksi voidaan tehdä maaperän vedenläpäisytesti ja mitata maan tiiviyttä penetrometrillä. Maan vedenläpäisykyky on tärkeässä roolissa vedenkäytön tehostamisessa ja eroosion vähentämisessä. Jos maa ei kykene imeyttämään sateessa tullutta vettä, niin vesi jää joko seisomaan pellon pintaan ja haihtuu siitä pois tai valuu pintavaluntana pois ja voi viedä ravinteita mukanaan. Seurauksena huonosta vedenläpäisykyvystä kasvusto voi kärsiä kuivuudesta ja ravinnepuutoksista. Penetrometrin käyttäminen on nopea tapa mitata maan tiiviyttä ja siten mittauksia voidaan tehdä useita, eripuolilta lohkoa ongelmakohtien rajaamiseksi. 

 

Taneli Rahja, kasvintuotannon asiantuntija
ProAgria Keski-Pohjanmaa

Jaa

Ajankohtaista

Asiantuntijat

Hae asiantuntijaa

Kaikki asiantuntijat

  • Sähköinen kasvinsuojelututkinto nyt verkossa - också på svenska
    Hyväksytyn suorituksen jälkeen todistus heti sähköpostiisi | Efter prestationen intyg direkt till e-posten
  • Tilaa palvelu
    Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.